• رتبه بیکاری سقوط کرد

      طی ۴ سال گذشته جایگاه ایران از نظر رتبه بیکاری در میان کشورهای جهان از ۸۰ به ۹۰ نزول کرد.  

    • ۱۵:۵۹,جمعه ۱۰ شهریور ۱۳۹۶

  • رتبه بیکاری سقوط کرد