• رئیس‌جمهوری که سوراخ دعای حامیانش را گم‌کرده است

    حسن روحانی به معترضان و ناراضیان قشر کارمند پیشنهاد کرد که هر کس که از حقوقش راضی نیست برود. به نظر نگارنده روحانی با این سخن کلید صندوق القاب متنوع نیروهای منتقد خود را گشود و این بار دامنه آن را به سطح افراد عادی و کارمندان دولتی نیز کشانید تا همگان بدانند که دیگر نه منتقدان و نه مردم عادی حق ندارند نسبت به مطالبات سیاسی و معیشتی خویش کلامی بر زبان‌آورند.

    • ۱۰:۱۴,سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶

  • رئیس‌جمهوری که سوراخ دعای حامیانش را گم‌کرده است