• فرماندار شهرستان شیروان:

    آب خروجی از سد بارزو شیروان قطع شد

      فرماندار شهرستان شیروان گفت: با توجه به کمبود جدی آب ذخیره‌شده در پشت سدبارزو، آب خروجی سد قطع‌شده است.

    • ۱۲:۲۳,سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶

  •  آب خروجی از سد بارزو شیروان قطع شد