• دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف؛

  تحقق عدالت اجتماعی محوری‌ترین دستاورد اصل انقلاب اسلامی

   حقیقت عدل در جامعه اقامه‌ی مساوات و موازنه در امور است به گونه‌ای که هر کس به هر آن چیزی که شایسته‌ی آن است دست پیدا کند، حقوق طبیعی  شهروندان به رسمیت شناخته شود امکانات، ثروت موقعیت هاو خیرات به نفع همه برابر توزیع شود و با مردم با انصاف رفتار شود بی عدالتی ظلم و فساد رژیم ستم‌شاهی نقطه خلأ تجمیع و همراهی آحاد و گروه‌های مختلف جامعه تحت امر رهبری عدلت خواه بود که باعث شد با بنیادی‌ترین اصل اندیشه‌ی دینی یعنی عدالت به تشکیل حکومت با حاکمیت روح عدالت محور مبادرت ورزند.

  • ۱۸:۳۳,چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

 • تحقق عدالت اجتماعی محوری‌ترین دستاورد اصل انقلاب اسلامی
 • دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف؛

  دین‌داری و معنویت فزاینده برکت پیوند عمیق فلسفه‌ی نهضت عاشورا با اصل انقلاب است

  انقلاب اسلامی ایران انقلاب اسلام بود، انقلاب ارزش‌ها بود که خاستگاه خود را از قیام حسینی وام گرفته است. نهضت عاشورا به دلیل ماهیت اسلام‌خواهی و ستم‌ستیزی‌اش همواره الهام‌بخش قیام‌ها و انقلاب‌های ارزشی و معنوی بوده و به برکت نهضت عاشورا فرهنگ مبارزه‌ی مستمر با باطل فرهنگ شهادت، آزادگی، شرف، عزت‌نفس اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر ادامه داشته است.

  • ۱۸:۲۷,یکشنبه ۹ مهر ۱۳۹۶

 • دین‌داری و معنویت فزاینده برکت پیوند عمیق فلسفه‌ی نهضت عاشورا با اصل انقلاب است
 • دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف؛

  دستاورد توان دفاعی، رمز قدرت و چهار دهه اقتدار انقلاب اسلامی است

  یکی از مهم‌ترین عوامل و مؤلفه‌های  مؤثر در ارتقا وزن ژئوپلیتیکی و قدرت ملی برای هر واحد سیاسی مستقل با نقش بسیار کلیدی و مهم در رسیدن به اهداف، حراست از منافع و مصالح ملی، افزایش قدرت نظامی به‌عنوان شاخص محسوس قدرت ملی است.

  • ۱۲:۳۰,یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶

 • دستاورد توان دفاعی، رمز قدرت و چهار دهه اقتدار انقلاب اسلامی است
 •   دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در عرصه های مختلف؛

    مبارزه با فساد دستاورد جهادیِ انقلاب اسلامی  

  فساد به هر شکلی جامعه را از حرکت عمومی باز می دارد و دستاوردهای نظام اسلامی را ضایع می کند. مبارزه جدی و بدون تبعیض با فساد( به عنوان رسالت اول دولت) امنیت را تامین می کند و مانع از نفوذ فساد در حوزه های دیگر جامعه می شوداز برکات انقلاب اسلامی، تعالیم و روش اسلام و راه امام راحل، گفتمان مبارزه با فساد و مفاسد ویژه خوار و دنیاطلب است.

  • ۱۹:۰۵,شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶

 •   مبارزه با فساد دستاورد جهادیِ انقلاب اسلامی  
 • دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف؛

  وحدت و رفع تبعیض خط استراتژیک گفتمان انقلاب اسلامی است

  گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر اعتقادات و دستورات فقهی اسلام  به رهبری امام خمینی (ره) نقطهٔ عطفی بود بر احیای تداوم خط اسلام و حیات دین و امت اسلامی که روح توحید، وحدت، همگرایی و همدلی به‌واسطهٔ دین خدا در آن موج می‌زند.

  • ۱۱:۱۰,چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶

 • وحدت و رفع تبعیض خط استراتژیک گفتمان انقلاب اسلامی است