• صف کلینیک امام رضا (ع) بجنورد

    هر روزه مردم بسیاری از نقاط مختلف روستایی مجبور هستند برای دریافت نوبت در کلینیک امام رضا (ع) در ساعات اولیه صبح مراجعه کنند.

    • ۱۹:۲۹,پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷

  • صف کلینیک امام رضا (ع) بجنورد