• چشمه های جوشان در روستای ایوب پیغمبر

    روستای ایوب پیغمبر واقع دردهستان گیفان و 95 کیلومتری شمال بجنورد می باشد که به دلیل چشمه های  جوشان آب گرم سالانه گردشگران زیادی را از سایر استان هاوهمچنین دیگر کشور ها به سمت خود جذب می کند.

    • ۱۶:۰۵,شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۷

  • چشمه های جوشان در  روستای ایوب پیغمبر