• سرپرست معاونت فرهنگی وزارت علوم در نشست خبری چه گفت؟

    تشکل غیرقانونی، مجوز فعالیت هم گرفت!

    هنوز اصل کسب مجوز این اتحادیه دانشجویی، محل سوال است و چگونه یک وزارتخانه‌ی دولتی به عنوان مجری قانون، از مصوبه‌ای که هنوز مورد تائید نیست، عبور کرده و آن را به مرحله‌ی اجرا رسانده است.

    • ۱۹:۲۵,سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶

  •  تشکل غیرقانونی، مجوز فعالیت هم گرفت!