• بررسی محتوای فرقه منحرف حلقه با معیارهای اسلامی

     حلقه «طاهری» در تضاد با توحید و معاد است

    در مورد دین هم در این فرقه انحرافی ادعا می‌شود که دین از سوی خدا نازل نشده، بلکه دین همان تعالیمی است که شعور کیهانی به انسان نازل می‌کند. طاهری بعدازاین فرض نتیجه می‌گیرد که همگان در دریافت وحی باهم برابر هستند و اگر غیرازاین بود، عدالت خدا زیر سؤال می‌رفت.

    • ۱۲:۲۷,دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶

  •  حلقه «طاهری» در تضاد با توحید و معاد است