• نماینده 5 شهرستان خراسان شمالی در گفت وبا شرق 24

    طرح اعاده اموال نامشروع مطالبه بر حق مردم است

     نماینده 5 شهرستان استان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح اعاده اموال نامشروع مطالبه برحق مردمی است و این طرح باید بدون  هیچ اغماضی انجام شود.

    • ۱۹:۱۳,چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶

  •  طرح اعاده اموال نامشروع مطالبه بر حق مردم است