• فراموشی، مزیتِ یک انتصاب

    البرز همچنان در دور تسلسلِ آزمون‌وخطای استانداران غیربومی

    یک استاندار شایسته زمانی می‌تواند در قلمرو مأموریتی خود موفق عمل کند و رضایت شهروندان را برآورده سازد که بومی همان استان باشد. با توجه به این‌که استاندار در جهت شکوفا کردن ظرفیت‌های بومی یک استان نقش مؤثری دارد، لذا در این مسیر نیازمند شناخت و درک درست از پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل استان است. متأسفانه تاکنون برای البرز در سطح مدیران ارشد استانی این تسلسل انتخاب مدیران غیربومی است که روی می‌دهد.

    • ۱۱:۲۴,سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶

  • البرز همچنان در دور تسلسلِ آزمون‌وخطای استانداران غیربومی