• بانک مرکزی، متهم است یا شاکی؟

    بانک مرکزی در تمامی 25 سال گذشته نظاره‌گر عملکردی بوده که خود امروز مدعی است آن عملکرد غیرقانونی بوده و این سکوت 25 ساله، بانک مرکزی را شریک جرم این عملکرد غیرقانونی کرده است و امروز رئیس‌کل بانک مرکزی نمی‌تواند خود را در مقام قاضی گذاشته و حکم به‌اشتباه بودن عملکرد مردم در سپرده‌گذاری در این مؤسسات مالی دهد.

    • ۱۱:۵۱,سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶

  • بانک مرکزی، متهم است یا شاکی؟