• نگاهی دیگر به کناره‌گیری حسین فدایی از دبیر کلی ایثارگران

    توانایی جریان اصولگرایی برای آسیب‌شناسی و پوست‌اندازی

    حسین فدایی را می‌توان از مؤثرترین افراد در روند رشد جریان اصولگرایی در اوایل دههٔ ۸۰ دانست. در شورای شهر دوم، مجلس هفتم و هشتم و ریاست جمهوری نهم نقش پررنگش قابل کتمان نیست.

    • ۱۲:۱۶,سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶

  • توانایی جریان اصولگرایی برای آسیب‌شناسی و پوست‌اندازی