• در جشنواره قصه گویی کانون پرورش فکری خراسان شمالی

    نوجوان اسفراینی، بهترین قصه‌گوی خراسان شمالی شد

    هانیه شیخ امیر لو عضو نوجوان مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اسفراین با کسب مقام برگزیده قصه‌گویی استان به مرحله منطقه‌ای جشنواره قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان راه یافت.

    • ۱۱:۴۶,پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

  • نوجوان اسفراینی، بهترین قصه‌گوی خراسان شمالی شد