• روایات مرتبط با ورود امام حسین (ع) به کربلا

    شش مرکب عوض کرد، دید نمی‌روند. رو کرد و گفت: “ای موضع هذا”اینجا کجا است؟ همه اینها دقیقاً حساب شده بود. یکی گفت شاط الفرات قاضریه، گفت نه اسم دیگری هم دارد؟ یکی گفت به آن کربلاء هم می گویند.

    • ۱۲:۲۸,شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

  • روایات مرتبط با ورود امام حسین (ع) به کربلا