• دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف؛

    دستاورد توان دفاعی، رمز قدرت و چهار دهه اقتدار انقلاب اسلامی است

    یکی از مهم‌ترین عوامل و مؤلفه‌های  مؤثر در ارتقا وزن ژئوپلیتیکی و قدرت ملی برای هر واحد سیاسی مستقل با نقش بسیار کلیدی و مهم در رسیدن به اهداف، حراست از منافع و مصالح ملی، افزایش قدرت نظامی به‌عنوان شاخص محسوس قدرت ملی است.

    • ۱۲:۳۰,یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶

  • دستاورد توان دفاعی، رمز قدرت و چهار دهه اقتدار انقلاب اسلامی است