• تولیت آستان قدس رضوی:

    حمایت از بخش خصوصی سبب رونق تولید می شود

    تولیت آستان قدس رضوی بابیان اینکه در جهت پیشرفت باید به کارآفرینی و اشتغال توجه داشته باشیم، گفت: باید بخش خصوصی ازلحاظ مالی و مادی و توانمندسازی حمایت شوند که متأسفانه به این موضوع توجه نمی‌شود.

    • ۲۰:۰۹,چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

  • حمایت از بخش خصوصی سبب رونق تولید می شود