• دو شرط کلیدی برای عدالت‌خواهی مشروع؛

    سکوت یا افشاگری؟!

    مقابل هر فسادی در نظام دینی سکوت کنیم؟ ممکن است تلقی برخی این باشد که با این مقدمه، هر مبارزه با فسادی می‌تواند منجر به تضعیف انقلاب باشد و محکوم شود به مصلحت‌اندیشی و سکوت. آیا این نتیجه‌گیری حق است؟

    • ۱۸:۲۲,چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

  • سکوت یا افشاگری؟!