• دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف؛

    تحقق عدالت اجتماعی محوری‌ترین دستاورد اصل انقلاب اسلامی

     حقیقت عدل در جامعه اقامه‌ی مساوات و موازنه در امور است به گونه‌ای که هر کس به هر آن چیزی که شایسته‌ی آن است دست پیدا کند، حقوق طبیعی  شهروندان به رسمیت شناخته شود امکانات، ثروت موقعیت هاو خیرات به نفع همه برابر توزیع شود و با مردم با انصاف رفتار شود بی عدالتی ظلم و فساد رژیم ستم‌شاهی نقطه خلأ تجمیع و همراهی آحاد و گروه‌های مختلف جامعه تحت امر رهبری عدلت خواه بود که باعث شد با بنیادی‌ترین اصل اندیشه‌ی دینی یعنی عدالت به تشکیل حکومت با حاکمیت روح عدالت محور مبادرت ورزند.

    • ۱۸:۳۳,چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

  • تحقق عدالت اجتماعی محوری‌ترین دستاورد اصل انقلاب اسلامی