• صدور 9085 کارت هوشمند برای رانندگان ناوگان جاده اي خراسان شمالی

    ​مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی گفت: تا پایان فروردین ماه سالجاري  9 هزار و 85 فقره کارت هوشمند برای رانندگان ناوگان جاده اي باري و مسافري دراستان خراسان شمالي صادر شده است. كه اين رقم درتاپايان فرردين ماه سال 95 تعداد 8هزارو 659 فقره كارت هوشمند ويژه رانندگان باري ومسافري بوده است .

    • ۱۴:۰۰,سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷

  • صدور 9085 کارت هوشمند برای رانندگان ناوگان جاده اي خراسان شمالی