• استاندارخراسان شمالی:

    ۷۹۴ پروژه از ردیف اعتبارات سفر رهبری اجرایی شد

        استاندارخراسان شمالی گفت: ۷۹۴ پروژه در خراسان شمالی از ردیف اعتبارات سفر رهبری، اجرایی شده است که هم‌اکنون بیش از ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و نیز و ۵۰۰ طرح تکمیل و بهره‌برداری رسیده است.

    • ۲۰:۱۷,چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

  • ۷۹۴ پروژه از ردیف اعتبارات سفر رهبری اجرایی شد