• تصویر/

    سیل در اسفراین

    سیل امروز در روستای دهنه شیرین و مقصود اباد اسفراين

    • ۱۲:۴۲,شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷

  • سیل در اسفراین