• رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:

    فرهنگ‌سازی، مؤثرترین گام برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است

    رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: در استان آن‌چنان‌که باید فرهنگ‌سازی در این زمینه هنوز محقق نشده است و برگزاری این همایش‌ها به‌منظور فرهنگ‌سازی در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است.

    • ۱۵:۱۸,پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶

  •  فرهنگ‌سازی، مؤثرترین گام برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است