• بررسی تاریخی سرنوشت دولت مردمی مصدق

    آمریکا یک دولت مردمی چون دولت مصدق - که بر اساس انتخابات بر سر کار آمده بود و حتی نیم‌نگاهی هم به لیبرالیسم و مبانی فکری غربی داشت - را اگر بخواهد گامی در جهت منافع ملی کشور بردارد با ابزار غیر دموکراتیکی چون کودتا در زمین‌زدنش دخالت می‌کند، حتی به قیمت حاکم کردن استبداد.

    • ۱۲:۰۷,یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

  • بررسی تاریخی سرنوشت دولت مردمی مصدق