• اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان در دامن سیاست‌زدگی؛

    فسادستیزی صادقی و رفقا

    در جمهوری اسلامی نیز این "سیاست‌زدگی در فساد ستیزی" را می‌توان دقیقا یکی از همان آفاتی خواند که چند سالی است گریبان گروه‌ها، جریانات و جناح‌های متفرق سیاسی را گرفته و مانع حضور پررنگ و موثر این جریانات در عرصه مقابله با مفسدین شده است.

    • ۱۲:۲۲,پنجشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۶

  •  فسادستیزی صادقی و رفقا