• از زیر سوال بردن خبرگان تا آدرس غلط درباره فتنه‌های بعد از انقلاب

    چرا حجاریان این روزها همانند ایام فتنه ۷۸ و ۸۸ قلم می زند؟

    سال ٧٨ دانشجويان معترض مورد ضرب و شتم قرار گرفتند كه علاوه بر مجموعه خسارت‌ها و آسيب‌ها، افرادي كور و مجروح و كشته شدند. سال ٨٨ به سوي مردم معترض تيراندازي شد و... اما در سال ٩٦ نيروي پيشين، در مقايسه با عملكرد گذشته‌اش، ضعيف‌ ظاهر شد به اين معنا كه هر چه اعتراضات تندتر شد، سركوب كمتر شد.

    • ۱۲:۵۲,پنجشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۶

  • چرا حجاریان این روزها همانند ایام فتنه ۷۸ و ۸۸ قلم می زند؟