• شنیده ها

    تجمع پرسنل پتروشیمی خراسان

    شنیده شده حدود 30 نفر از پرسنل پتروشیمی خراسان در اعتراض به سختی کار و آلودگی محیط پتروشیمی جلوی درب اداره کار و بهداشت به نشانه اعتراض تجمع کرده اند.

    • ۱۰:۴۹,شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶

  • تجمع پرسنل پتروشیمی خراسان