• پنج فایده مهم حجاب و عفاف در زندگی

    شناخته شدن انسان به ایمان و عفاف، سالم ماندن از طمع دیگران را به دنبال دارد. از آیه 59 سوره احزاب استفاده می شود که چادر به سر کردن و پوشاندن زن موجب می شود تا بینندگان بفهمند که این زن، مسلمان و مؤمن و پاک است و ملعبه دست هوسرانان نیست.

    • ۱۱:۱۶,دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

  • پنج فایده مهم حجاب و عفاف در زندگی