• با رأی اعضای شورای شهر بجنورد

    تیمور زاده سرپرست و براتیان شهردار منتخب بجنورد شد

    اعضای شورای اسلامی بجنورد در جلسه‌ای محسن تیمور زاده را به‌عنوان سرپرست شهرداری بجنورد و روح‌الله براتیان را به‌عنوان شهردار منتخب انتخاب کردند.

    • ۱۶:۱۷,چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶

  •  تیمور زاده سرپرست و براتیان شهردار منتخب بجنورد شد